Израда пројектно техничке документације за реконструкцију улице 7. јула

Пројекат садржи реконстукцији саобраћајнице, постојећих тротоара, пешачких стаза, изградња паркинга, бициклистичких стаза, јавне расвете и изградња кишне канализације. Изградња колектора кишне канализације у ул. 7. Јула представља основ за решење површинских вода дела насеља Стрелиште. Укупна дужина улице је 780м.