Процедура израде планских докумената

Процедура припреме, израде и доношења планских докумената (просторних и урбанистичких планова), дефинисана је Законом о планирању и изградњи (Службени гласник Републике Србије, бр. 72/2009, 81/2009 – испр, 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др. закон и 9/2020)

Након подношења иницијативе за израду урбанистичких планова коју најчешће покреће градска управа (преко надлежног секретаријата), Јавно предузеће „Урбанизам“ Панчево, јавна и јавно – комунална предузећа, стручна предузећа која су регистрована за обављење послова из домена урбанизма, али и сва друга правна и физичка лица, приступа се припреми елемената за предлог одлуке о изради плана.

Предлог одлуке о изради плана припрема надлежни секретаријат локалне самоуправе, на основу материјала из поднесене иницијативе и прибављеног мишљења комисије за планове, a надлежни орган за доношење плана – Влада Републике Србије, Скупштина АП Војводине, општинска или градска скупштина – доноси одлуку о изради одговарајућег плана. Одлука о изради плана објављује се у службеном гласилу доносиоца планских докумената (у овом случају, у Службеном листу града Панчева).

Одлуку о изради планског документа доноси орган надлежан за његово доношење, по претходно прибављеном мишљењу органа надлежног за стручну контролу, односно комисије за планове.
Пре доношења Одлуке о изради планског документа, Носилац израде плана прибавља од надлежног органа за послове заштите животне средине мишљење на предлог одлуке о изради или неприступању израде стратешке процене утицаја као и мишљење о потреби израде стратешке процене утицаја на животну средину.

После доношења одлуке о изради плана, Носилац израде плана (надлежни орган за послове просторног и урбанистичког планирања – секретаријат) организује рани јавни увид у трајању од 15 дана, тј. упознавање јавности (правних и физичких лица) са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне целине, могућим решењима за урбану обнову, као и ефектима планирања.
Органи, организације и јавна предузећа, који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката обавештавају се и позивају да дају мишљење у погледу услова и неопходног обима и степена процене утицаја на животну средину. Све примедбе и сугестије правних и физичких лица евидентира Носилац израде планског документа.

По објављивању одлуке о изради планског документа, односно након усвајања извештаја о обављеном раном јавном увиду, приступа се изради нацрта планског документа. За потребе израде нацрта плана прикупљају се подаци, нарочито о: постојећој планској документацији, подлогама, посебним условима за заштиту и уређење простора, другој документацији значајној за израду плана, стању и капацитетима инфраструктуре, другим подацима неопходним за израду плана, као и подаци из извештаја о примедбама јавности прибављеним у фази раног јавног увида.

Нацрт плана подлеже стручној контроли комисије за планове, а после корекција из Извештаја о стручној контроли, коригован нацрт плана се упућује на јавни увид у трајању од 30 дана од дана оглашавања.
Рани јавни увид и јавни увид обавља комисија за планове.
У процесу и процедури припреме, израде и доношења плана, поред надлежних органа Републике Србије, Покрајине Војводине, општине и града и њихових представника (министарства, секретаријати, заводи, јавна комунална предузећа и друти), носиоца израде плана (урбанистички заводи и друга стручна предузећа која су регистрована за бављење послова из домена урбанизма), значајну улогу има грађанство, као и сви заинтересовани који, поред могућности подношења иницијатива за израду плана, активно могу учествовати у процесу раног јавног увида и доношења плана током јавног увида у нацрт плана.
У фази јавног увида грађани и сви заинтересовани могу дати сугестије, примедбе и мишљења на предложена планска решења, које разматра комисија за планове. На јавној седници Комисије за планове, сви заинтересовани који су у току јавног увида поднели уредну примедбу на нацрт плана, могу своју примедбу усмено образложити комисији за планове. Под уредном примедбом се подразумева подношење писане примедбе, предате на писарници органа који организује јавни увид, искључиво у току трајања јавног увида.
О извршеном јавном увиду планског документа, комисија за планове сачињава извештај о јавном увиду који се доставља носиоцу израде планског документа – израђивачу планског документа, који је дужан да у року од 30 дана од дана достављања извештаја поступи према њему, тј. коригује плански документу у складу са примедбама усвојеним на јавном увиду.

План доноси (усваја) орган надлежан за његово доношење – скупштина јединице локалне самоуправе, Аутономне покрајине Војводине итд.

План се објављује у службеном гласилу доносиоца планских докумената, у овом случају, у Службеном листу града, након чега постаје правоснажан.

Информације о плановима које ЈП „Урбанизам“ Панчево израђује за локалне самоуправе можете пронаћи на страни —> Израда планске документације за локалне самоуправе