Изведени Радови

Реконструкција Улице 7. Јула

Радови на реконструкцији улице 7. Јула обухватају комплетну реконструкцију (радове на изградњу улице 7. Јула у дужини од 810м са инфраструктуром). Радови обухватају реконструкцију саобраћајнице, реконструкцију пешачких стаза, изградњу бициклистичких стаза и паркинга. Ширина саобраћајнице је 7,0м. Ширина пешачко -бициклистичких стаза је 3,50м. Рок за извођење радова је 120 календарских дана (4 месеца), од дана […]

Израда кишне канализације на раскрсници улица Ивана Милутиновића и Моше Пијаде

Радови обухватају израду израду техничке документације и извођење радова на изградњи кишне канализације од улице Светозара Милетића до раскрснице улица Ивана Милутиновића и Моше Пијаде Панчево у дужини од 250 метара. Извођач је уведен у посао 3.априла 2017.године а рок за завршетак радова је 40 календарских дана.

Изградња улице 7. Нова у дужини од 550 метара по “инжењеринг систему“ и систему “кључ у руке“ (СЕВЕРНА ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА) – друга фаза

ДРУГА ФАЗА РАДОВА У СЕВЕРНОЈ ИНДУСТРИЈСКОЈ ЗОНИ: Завршена је изградња 550 метара улице 7. Нова (друга фаза радова) што је подразумевало као и у првој фази радове на саобраћајници, јавном осветлењу, водоводној мрежи и саобраћајној сигнализацији. Комплетни радови на другој фази обухватали су као и у првој фази радове на саобраћајници,јавном осветлењу, водоводној мрежи и […]

Редовно одржавање Општинског пута бр.5 „Стари Тамиш“ – „Долово“

У току су радови на санирању ударних рупа кроз редовно одржавање на Општинском путу број 5, „Стари Тамиш“ – „Долово“.

Редовно одржавање просека Улице Јоакима Вујића у МЗ Стрелиште

У присуству медија и представника МЗ „Стрелиште“ , у понедељак 27.03.2017. радове на редовном одржавању просека Улице Јоакима Вујића обишла је директорка ЈП „Дирекција за изгрању Панчева“ Панчево Маја Витман. Радови у просеку Улице Јоакима Вујића изводе се кроз редовно одржавање улица у граду. Дужина трасе улице је 345м, ширина саобраћајнице 4,0м. Кроз редовно одржавање […]

Изградња улице 7. Нова у дужини од 520 метара по “инжењеринг систему“ и систему “кључ у руке“ (СЕВЕРНА ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА) – прва фаза

ПРВА ФАЗА РАДОВА У СЕВЕРНОЈ ИНДУСТРИЈСКОЈ ЗОНИ: Обухватала је извођење радова (на изградњи 520 M) саобраћајнице улице 7. Нове и дела Црепајског пута са инфраструктуром ( водовод, јавно осветлење). Радови су се односили на припремне и земљане радове, затим радовe на изради коловозне конструкције, а радови на водоводу и јавном осветлењу су се вршили упоредно […]

Улица Скадарска – изградња пешачке стазе

У улици Скадарској изведени су радови на изградњи десног тротоара од пруге Панчево – Зрењанин до улице Власинске у ширини од 1,5м и дужини од око 1000м.

Фекална канализација МЗ Омољица (друга фаза)

Према пројекту који је доставила МЗ Омољица, ЈП „Дирекција за изградњу и уређење Панчева“ уз подршку Града Панчева спровела је наставак радова на фекалној канализацији у овој Месној заједници. Радови су се односили на постављање цевовода чији је пречник цеви Ф 400. У овој фази је постављено 650 метара канализационих цеви. Улице у којима се […]

Улица Македонска ( од улице Радничке до улице Омладинске ) МЗ „Качарево“ – периодично одржавање

Радови су обухватали изградњу саобраћајнице дужине 100 метара и ширине 4 метра са чишћењем кишних канала са обе стране пута.

Улица Бориса Кидрича (од Змај Јовине Улице до краја парцеле) МЗ „Банатско Ново Село“- периодично одржавање

Урађено је асфалтирање улице Бориса Кидрича у дужини од 973 метра, изградња саобраћајнице у ширини од 5 метара. Такође, израђени су кишни канали дуж улице и постављена је комплетна саобраћајна сигнализација.

Улица Моше Пијаде МЗ „Банатски Брестовац“ – периодично одржавање

Радови су завршени по утврђеној динамици. Улица Моше Пијаде у МЗ „Банатски Брестовац“ је асфалтирана у дужини од 950 метара и изграђена је саобраћајница ширине 4 метра са земљаним банкинама ширине 0,75 метара и колским прилазима,очишћени су кишни канали са обе стране улице и постављена је комплетна саобраћајна сигнализација.

Улица Војвођанска МЗ „Долово“ – периодично одржавање

У Војвођанској улици радови су обухватали асфалтирање у дужини од 829 метара и изградњу саобраћајнице у ширини од 4,8 метара са земљаним банкинама ширине 0,5 до 0,75 метра. Такође очишћени су кишни канали са обе стране улице и постављена је комплетна вертикална сигнализација.

Улица ЈНА МЗ „Долово“ – периодично одржавање

У склопу периодичног одржавања по пројектима које је доставила МЗ Долово урађена је Улица ЈНА.Радови су обухватали асфалтирање улице у дужини од 1201,6 метара,изграђена је саобраћајница ширине 5 метара са земљаним банкинама ширине 0,5 до 0,75 метара. Такође су очишћени кишни канали са обе стране улице и постављена је вертикална сигнализација.

Улица Бориса Кидрича (од улице Тамишке до улице Млинске) – МЗ Глогоњ

Према пројекту МЗ Глогоњ и уз помоћ Града као оснивача ЈП „Дирекција за изградњу и уређење Панчева“ је у склопу периодичног одржавања извела радове на улици Бориса Кидрича (од улице Тамишке до Млинске). МЗ Глогоњ је урадила пројекат по којем ЈП „Дирекција“ извела радове на периодичном одржавању поменуте улице. Пројектом је предвиђено асфалтирање улице Бориса […]

Инвестиционо одржавање Tрг Краља Петра 1 (Плато испред Градске управе)

Изведени су радови на инвестиционом одржавању дела пешачке стазе око зграде градске управе Града Панчева и Платоа. Радови су обухватали замену постојећих бетонских плоча на око 3000 м2, у ове радове је било укључено и инвестиционо одржавање улице Сокаче.