Изведени радови

МЗ Глогоњ – Изградња капеле и пратећег објекта са надстрешницом

Радови се односе на грађевинске и грађевинско- занатске радове ( земљани, зидараски, бетонски и армирано-бетонски, армирачки, тесарски, покривачки, столарски, фасадерски, керамичарски, лимарски, изолатерски,..), радове на инсталацијама водовода и канализације и радове на електроинсталацијама. Када је пратећи објекат у питању ту су изведени темељи и зидови на нивоу приземља и изведена је међуспратна конструкција,такође су постављене […]

Амбуланта „Долово“ МЗ“Долово“ – извођење радова по пројектној документацији (друга фаза)

Радови на реконструкцији амбуланте у Долову који су обухваћени уговором се односе на замену електроинсталација, водоводних и канализационих инсталација, термомашинских инсталација као и инсталирање система противпожарне заштите ( хидрантска мрежа и јављачи пожара). Грађевинско занатским радовима су обухваћени глетовање И бојење зидова, замена спољне столарије и израда спуштеног плафона у улазном холу. Водовод И канализација: […]

Дечије одмаралиште на Дивчибарама – кречење

Планирани су молерско – фарбарски радови на текућем одржавању објекта.

Дечије одмаралиште на Дивчибарама – текуће одржавање

Радови текућег одржавања односе се на санитарне чворове у Дечијем одмаралишту на Дивчибарама.

Дечије одмаралиште Дивчибаре – набавка и монтажа мобилијара

Набавка нових и уклањање неупотребљивих елемената ограде испред Дечијег одмаралишта на Дивчибарама. Набавка жардињера.

Прилагођавање зграде Дечијег одмаралишта на Дивчибарама за увођење ХАССАП стандарда

Радови на објекту Дечијег одмаралишта на Дивчибарама који се изводе ради имплементације ХАССАП стандарда.

Дечије одмаралиште на Дивчибарама – инвестиционо одржавање

Планирају се радови на инвестиционом одржавању фасаде одмаралишта. Извођење радова по пројектима за легализацију – мале терасе.

ОШ „Моше Пијаде“ у МЗ“ Иваново – инвестиционо одржавање

Завршени радови на инвестиционом одржавању ограде ОШ „Моше Пијаде“ у МЗ „Иваново“ на парцели 802/2.

Капела МЗ „Војловица“

Изведени грађевинско занатски радови у циљу инвестиционог одржавања капеле у МЗ „Војловица“

Пројектовање и постављање Балон хале спортске намене над отвореним базеном ЈКП“ Младост“ – Панчево

Балон хала је пресостатичка конструкација која прекрива отворени олимпијски базен, што омогућава да се Балон хала током сезоне у зависности од услова монтира и демонтира. Укупна површина хале је 1740 м2, габарита 57,9 џ 28,5м с тим што је у једном делу габарит проширен за 3 метра како би хала обухватила и трибине. Висина хале […]

Амбуланта „Глогоњ“ у МЗ „Глогоњ“

Радови који су били обухваћени уговором су се односили на дрвену међуспратну конструкцију и спуштени плафон, као и браварске радове. Изведени су радови на скидању старих Амстронг плоча и светиљки, затим скидању свог земљаног материјала са каратавана од полуоблица, са одношењем на депонију, затим постављању ОСБ плоча на полуоблице, враћању термоизолације и постављању фолије преко […]

Извођење радова на реконструкцији и доградњи дела амбуланте „Центар“

Грађевинско занатски радови обухватали су радове на рушењу дворишног дела фасадних зидова,формирања нових,функционалних целина,проширених простора у оквиру садашњих спољних тераса са свим пратећим грађевинско занатским радовима ( земљани,армирано- бетонски,зидарски,тесарски,покривачки,сувомонтажни,лимарски,столарски,браварски,керамички,молерско-фарбарски и др.) Радови на водоводу и канализацији подразумевали су израду новог водомерног прикључка,формирање нових санитарних чворова у оквиру реконструисаног простора,уградњу новог против пожарног хидрантског развода комплет […]

Израда техничке документације и извођење радова на пренамени таванског простора у ОШ „Мирослав Мика Антић“ у Панчеву ( по систему „ кључ у руке“)

Реконструкцијом и пренаменом таванског простора добио се простор од око 310 м2, који се састоји од три нове учионице – просторија за фоно лабораторију, просторија за библиотеку и просторију за кабинет ликовног, затим три санитарна чвора ( два за ученике и један за наставнике), као и једна мања просторија за припрему наставе. Прилаз поткровљу је […]

Смотра Зимске службе

Дом омладине Панчево – инвестиционо одржавање објекта

Завршени радови на инвестиционом одржавању објекта,замена плочица на поду објекта.