Јавно предузеће „Урбанизам“ Панчево

Основно о Предузећу

Јавно предузеће „Урбанизам“ Панчево, је правни следбеник  Јавног предузећа „Дирекција за изградњу и уређење Панчева“ која је основана 18. марта 1993. године, на основу одлуке Скупштине општине Панчево о спајању:

 • Јавног предузећа за урбанистичке послове „УРБАНИЗАМ“ Панчево,
 • Друштвеног фонда грађевинског земљишта и путева општине Панчево и
 • Јавног предузећа за стамбене услуге „СТАН“ Панчево (Сл. лист општине Панчево, Ковин, и Опово бр. 5/93).

Делатности Предузећа

 • Претежна делатност: 71.11 – Архитектонска делатност
 • У оквиру претежне делатности Јавно предузеће обавља следеће послове:
  – израду просторног плана и урбанистичких планова, као и урбанистичке документације за спровођење урбанистичких планова;
  – израду стратешких процена утицаја планова на животну средину и издавање енергетских пасоша;
  – израду документације и давање мишљења у поступку одређивања земљишта за редовну употребу објеката и у поступку озакоњења објеката у складу са законом којим се уређује поступак озакоњења;
  – учествовање у припреми Програма отуђења грађевинског земљишта и Програма уређења грађевинског земљишта.Осим наведене претежне делатности, Јавно предузеће обавља делатност управљања општинским путевима и улицама на територији града Панчева, у делу који се односи на:
  – заштиту јавног пута;
  – одржавање јавних путева у делу који се односи на радове на редовном одржавању, рехабилитацији, ургентном одржавању и одржавању у зимском периоду (преглед, контрола, издавање налога, надзор, израда Плана зимског одржавања јавних путева и сл.), осим дела који се односи на спровођење поступака јавних набавки);
  – израду саобраћајних пројеката за постављање саобраћајне сигнализације у вези са спровођењем утврђеног режима саобраћаја у складу са законом којим се уређује безбедност саобраћаја на путевима,
  – вођење евиденције о јавним путевима и о саобраћајно-техничим и другим подацима за те путеве;
  – означавање јавних путева;
  – коришћење јавних путева које подразумева организовање и контролу наплате накнаде за употребу јавног пута;
  – вршење јавних овлашћења која се односе на издавање услова за изградњу, односно реконструкцију прикључака на јавни пут, и издавање потврда о прикључењу објекта на јавни пут;
  – вршење јавних овлашћења која се односе на издавање услова за изградњу, односно реконструкцију за постављање инсталација и опреме водовода, канализације, топловода и других сличних објеката, као и телекомуникационих и електро-водова, инсталација и сл. на јавни пут и у заштитном појасу јавног пута;
  – издавање одобрења за постављање рекламних табли, рекламних паноа, уређаја за сликовно или звучно обавештавање или оглашавање на јавном путу и у заштитном појасу јавног пута;
  – издавање дозволе за обављање ванредног превоза на јавном путу;
  – издавање дозволе за прекомерно коришћење јавног пута;
  – издавање сагласности за одржавање спортске или друге примедбе на јавном путу и
  – издавање сагласности за преусмеравање саобраћаја на јавни пут у случају обављања радова на изградњи, реконструкцији, одржавању и заштити јавног пута.
 • Предузеће на територији града Панчева врши и послове управљања некатегорисаним путевима града Панчева.
 • Предузеће обавља и делатност управљања објектом дечијег одмаралишта на Дивчибарама и врши организацију боравка деце.

Организациона структура ЈП „Урбанизам“ Панчево налази се на страни —> Организациона структура

Основна документа Јавног предузећа „Урбанизам“ Панчево можете пронаћи на страни —> Акта предузећа

Основне податке да ступите у контакт са предузећем можете пронаћи на страни —> Контакт  

Јавно предузеће „Урбанизам“ Панчево, од 1. септембра 2017. године, након трансформисања Јавног предузећа „Дирекција за иградњу и уређење Панчева“ Панчево, више не обавља послове из области инвестиција високоградње и нискоградње на територији Града Панчева, нити се више бави управљањем пословним простором, градским грађевинским земљиштем, зиданим и монтажним гаражама и јавним осветљењем Града Панчева. Ове послове су преузели  надлежни секретаријати Градске управе Града Панчева.

Информације везане за горе наведене делатности, заинтересовани могу добити на адреси надлежних секретаријата Градске управе Града Панчева – 26000 Панчево, Трг Краља Петра I број 2-4, teлефон: + 381 (0) 13  308830,  или на званичној  интернет презентацији  Града Панчева.

Информације о пословима којима се бавила ЈП „Дирекција за изградњу и уређење Панчева“ Панчево, можете пронаћи на страни Архива.

 Javno preduzeće „Urbanizam“ Pančevo

Osnovno o Preduzeću

Javno preduzeće „Urbanizam“ Pančevo, je pravni sledbenik  Javnog preduzeća „Direkcija za izgradnju i uređenje Pančeva“ koja je osnovana 18. marta 1993. godine, na osnovu odluke Skupštine opštine Pančevo o spajanju:

Javnog preduzeća za urbanističke poslove „URBANIZAM“ Pančevo,

Društvenog fonda građevinskog zemljišta i puteva opštine Pančevo i

Javnog preduzeća za stambene usluge „STAN“ Pančevo (Sl. list opštine Pančevo, Kovin, i Opovo br. 5/93).

Delatnosti Preduzeća

Pretežna delatnost: 71.11 – Arhitektonska delatnost

U okviru pretežne delatnosti Javno preduzeće obavlja sledeće poslove:

– izradu prostornog plana i urbanističkih planova, kao i urbanističke dokumentacije za sprovođenje urbanističkih planova;

– izradu strateških procena uticaja planova na životnu sredinu i izdavanje energetskih pasoša;

– izradu dokumentacije i davanje mišljenja u postupku određivanja zemljišta za redovnu upotrebu objekata i u postupku ozakonjenja objekata u skladu sa zakonom kojim se uređuje postupak ozakonjenja;

– učestvovanje u pripremi Programa otuđenja građevinskog zemljišta i Programa uređenja građevinskog zemljišta.Osim navedene pretežne delatnosti, Javno preduzeće obavlja delatnost upravljanja opštinskim putevima i ulicama na teritoriji grada Pančeva, u delu koji se odnosi na:

– zaštitu javnog puta;

– održavanje javnih puteva u delu koji se odnosi na radove na redovnom održavanju, rehabilitaciji, urgentnom održavanju i održavanju u zimskom periodu (pregled, kontrola, izdavanje naloga, nadzor, izrada Plana zimskog održavanja javnih puteva i sl.), osim dela koji se odnosi na sprovođenje postupaka javnih nabavki);

– izradu saobraćajnih projekata za postavljanje saobraćajne signalizacije u vezi sa sprovođenjem utvrđenog režima saobraćaja u skladu sa zakonom kojim se uređuje bezbednost saobraćaja na putevima,

– vođenje evidencije o javnim putevima i o saobraćajno-tehničim i drugim podacima za te puteve;

– označavanje javnih puteva;

– korišćenje javnih puteva koje podrazumeva organizovanje i kontrolu naplate naknade za upotrebu javnog puta;

– vršenje javnih ovlašćenja koja se odnose na izdavanje uslova za izgradnju, odnosno rekonstrukciju priključaka na javni put, i izdavanje potvrda o priključenju objekta na javni put;

– vršenje javnih ovlašćenja koja se odnose na izdavanje uslova za izgradnju, odnosno rekonstrukciju za postavljanje instalacija i opreme vodovoda, kanalizacije, toplovoda i drugih sličnih objekata, kao i telekomunikacionih i elektro-vodova, instalacija i sl. na javni put i u zaštitnom pojasu javnog puta;

– izdavanje odobrenja za postavljanje reklamnih tabli, reklamnih panoa, uređaja za slikovno ili zvučno obaveštavanje ili oglašavanje na javnom putu i u zaštitnom pojasu javnog puta;

– izdavanje dozvole za obavljanje vanrednog prevoza na javnom putu;

– izdavanje dozvole za prekomerno korišćenje javnog puta;

– izdavanje saglasnosti za održavanje sportske ili druge primedbe na javnom putu i

– izdavanje saglasnosti za preusmeravanje saobraćaja na javni put u slučaju obavljanja radova na izgradnji, rekonstrukciji, održavanju i zaštiti javnog puta.

Preduzeće na teritoriji grada Pančeva vrši i poslove upravljanja nekategorisanim putevima grada Pančeva.

Preduzeće obavlja i delatnost upravljanja objektom dečijeg odmarališta na Divčibarama i vrši organizaciju boravka dece.

 


  

Javno preduzeće „Urbanizam“ Pančevo, od 1. septembra 2017. godine, nakon transformisanja Javnog preduzeća „Direkcija za igradnju i uređenje Pančeva“ Pančevo, više ne obavlja poslove iz oblasti investicija visokogradnje i niskogradnje na teritoriji Grada Pančeva, niti se više bavi upravljanjem poslovnim prostorom, gradskim građevinskim zemljištem, zidanim i montažnim garažama i javnim osvetljenjem Grada Pančeva. Ove poslove su preuzeli  nadležni sekretarijati Gradske uprave Grada Pančeva.

Informacije vezane za gore navedene delatnosti, zainteresovani mogu dobiti na adresi nadležnih sekretarijata Gradske uprave Grada Pančeva – 26000 Pančevo, Trg Kralja Petra I broj 2-4, telefon: + 381 (0) 13  308830,  ili na zvaničnoj  internet prezentaciji  Grada Pančeva.

Informacije o poslovima kojima se bavila JP „Direkcija za izgradnju i uređenje Pančeva“ Pančevo, možete pronaći na strani Arhiva.