Урађени планови - Панчево

Измена плана за шири центар у Панчеву – Целина 1

Измене и допуне Плана генералне регулације целина – 1 шири центар (круг обилазнице) у насељеном месту Панчево Плански основ за израду предметних Измена и допуна плана је Генерални урбанистички план Панчева („Службени лист града Панчева“ број 23/12 и 10/20) (у даљем тексту: ГУП) као плански документ вишег реда који даје основ за измену и допуну […]

План за Петрохемију, Азотару и Рафинерију нафте у Панчеву – Целина 8

План генералне регулације целина 8 – Петрохемија, Азотара и Рафинерија у насељеном месту Панчево Изради нацрта Плана генералне регулације целина 8, Петрохемија, Азотара и Рафинерија у насељеном месту Панчево (у даљем тексту: План) се приступило на основу Одлуке о изради планoва генералне регулације у складу са тадашњим Законом о планирању и изградњи на целом грађевинском […]

Измена плана за „Градски стадион“ у Панчеву

Измена и допуна плана детаљне регулације “Градски стадион“ у Панчеву На основу Одлуке Скупштине Града Панчева о изради Измена и допуна плана детаљне регулације “Градски стадион“ у Панчеву (Зона 2.15) “Службени лист града Панчева“, за подручје Градског стадиона у Панчеву. Разлог за израду Измена и допуна плана је неопходност усклађивања и преиспитивања постојећих планских решења […]

Измена плана за блок 014 у Панчеву

Измене и допуне Плана детаљне регулације блока 014 у насељеном месту Панчево Изради плана приступило се на основу Одлуке Скупштине Града Панчева о изменама и допунама Плана детаљне регулације блока 014 у насељеном месту Панчево (“Службени лист града Панчева“ број 31/21). Нова планска документација треба да послужи као основа за израду техничке документације за изградњу […]

Измена плана за Глогоњ на територији Града Панчева

Измене и допуне Плана генералне регулације насељеног места Глогоњ Изради Плана се приступило на основу Одлуке о изменама и допунама плана генералне регулације насељеног места Глогоњ (Службени Лист града Панчева бр.13/2021), Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ бр.72/2009, 81/09-исправка, 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 -одлука УС, 98/2013 – одлука […]

Измена плана Северне индустријске зоне 2 у Панчеву

Одлука о изменама и допунама плана детаљне регулације за подручје северне индустријско – пословно производне зоне 2 у Панчеву Разлог за израду Измена и допуна плана је дефинисање урбанистичких параметара грађења који се односе на проценат заузетости и стварање планског основа за изградњу објекта за боравак деце у оквиру наведене зоне, ради унапређење постојећих и […]

План за Северну индустријску зону 3 у Панчеву

План детаљне регулације за подручје северне индустријско – пословно – производне зоне 3 у Панчеву На основу Одлуке Скупштине Града Панчева о изради Плана детаљне регулације северне индустријско-пословно-производне зоне 3 у Панчеву (“Службени Лист града Панчева“ бр. 11/2021), Плана генералне регулације Целина 4а – Караула са Јабучким путем и 4б – Скробара у насељеном месту […]

Измена плана за „Хиподром“ у Панчеву

Измена и допуна Плана детаљне регулације ,,Хиподром“ у Панчеву На основу Одлуке Скупштине Града Панчева о Изменама и допунама Плана детаљне регулације Хиподром у Панчеву (“Службени лист града Панчева“ бр. 67/20) и завршеног Елабората за рани јавни увид и Извештаја о обављеном раном јавном увиду (бр. бр. V-15-06-8/21 и V-15-350-234/21 од 28.06.2021. год.), урађен је […]

Измене плана за Стрелиште са хиподромом и Војловицу са Тополом у Панчеву

Измене и допуне плана генералне регулације целина 2- Стрелиште са Хиподромом и Војловица са Тополом у  насељеном месту Панчево Изради Плана се приступило на основу Одлуке о изменама и допунама плана генераалне регулације Стрелиште са Хиподромом и Војловица са Тополом у насељеном месту Панчево (Службени Лист града Панчева бр.19/2021), Закона о планирању и изградњи („Службени […]

Измена плана за Мису са гробљем у Панчеву – Целина 3

Изменe и допуне плана Генералне регулације проширена Миса са гробљем (Целина 3) у Панчеву Изради Измена и допуна Плана генералне регулације проширена Миса са гробљем (Целина 3) у Панчеву (“Службени лист града Панчева“ број 25/2014, 7/2015-исправка и 36/2015-исправка) (у даљем тексту – Измене и допуне плана) се приступило на основу Одлуке Скупштине Града Панчева о […]

План за изградњу ветрогенераторске електране у Банатском Новом Селу и Долову – подручје Града Панчева

План детаљне регулације инфраструктурног комплекса за обновљиве изворе енергије на подручју катастарских општина Банатско Ново Село и Долово на територији града Панчева На основу Одлуке Скупштине Града Панчева о изради Плана детаљне регулације инфраструктурног комплекса за обновљиве изворе енергије на подручју катастарских општина Банатско Ново Село и Долово на територији града Панчева, („Сл. лист града […]

План за изградњу складишта опасног отпада НИС „Рафинерија нафте Панчево“ у Панчеву

План детаљне регулације за изградњу складишта за привремено одлагање опасног отпада на делу катастарске парцеле број 3576. КО Војловица, у оквиру комплекса НИС „Рафинерија нафте Панчево“ у Панчеву На основу Одлуке Скупштине Града Панчева о изради Плана детаљне регулације за изградњу складишта за привремено складиштење опасног отпада на делу катастарске парцеле број 3576 К.О. Војловица […]

Измена плана Северне индустријске зоне у Панчеву

Измене Плана детаљне регулације подручја северне индустријско – пословно – производне- зоне у Панчеву На основу Одлуке Скупштине Града Панчева о изради Измене плана детаљне регулације за подручје северне индустријско-пословно-производне зоне у Панчеву (“Сл. Лист града Панчева“ број 70/2020) и у складу са одредбама Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког […]

План за блок 014 у Панчеву

План детаљне регулације блока 014 у насељеном месту Панчево На основу Одлуке Скупштине Града Панчева о изради Плана детаљне регулације блока 014 у насељеном месту Панчево (“Службени лист града Панчева“ број 16/19) и завршеног Елабората за рани јавни увид (бр. V-15-06-8/2020 од 09.07.2020. год), урађен је нацрт овог Плана. Разлог за израду плана је дефинисање […]

План за изградњу нових 110 kV далековода у Панчеву

План детаљне регулације за изградњу два једнострука прикључна 110 kV далековода у Панчеву На основу Одлуке Скупштине Града Панчева о изради Плана детаљне регулације за изградњу два једнострука прикључна 110кV далековода за прикључење трансформаторске станице“ТС –Панчево 6“ у насељеном месту Панчево („Службени лист града Панчева“ број 34/19), приступило се изради овог плана- Плана детаљне регулације […]