Урбанизам

Служба за урбанистичко планирање, пројектовање, енергетску ефикасност, планирање и пројектовање инфраструктуре

Служба за за урбанистичко планирање, пројектовање, енергетску ефикасност, планирање и пројектовање инфраструктуре је кадровски оспособљена за израду планске документације највише комплексности: просторних планова општине, генералних планова, генералних планова регулације, урбанистичких пројеката и слично, који су основа развоја града и инвестиционог улагања, а доприносе артикулацији и задовољавању интереса и потреба грађана, привреде и институција у граду.

Информације о процедури припреме, израде и доношења планских докумената (просторних и урбанистичких планова),  које су дефинисане Законом о планирању и изградњи Републике Србије, можете пронаћи на страни —> Процедура израде планских докумената

Информације о плановима које ЈП „Урбанизам“ Панчево израђује за локалне самоуправе можете пронаћи на страни —> Израда планске документације за локалне самоуправе

 

Služba za urbanističko planiranje, projektovanje, energetsku efikasnost, planiranje i projektovanje infrastrukture

Služba za za urbanističko planiranje, projektovanje, energetsku efikasnost, planiranje i projektovanje infrastrukture je kadrovski osposobljena za izradu planske dokumentacije najviše kompleksnosti: prostornih planova opštine, generalnih planova, generalnih planova regulacije, urbanističkih projekata i slično, koji su osnova razvoja grada i investicionog ulaganja, a doprinose artikulaciji i zadovoljavanju interesa i potreba građana, privrede i institucija u gradu.