Измене Плана за блок 113 (Котеж 1) у Панчеву на јавном увиду

„Нацрт Измена и допуна Плана детаљне регулације дела блока 113 (Котеж 1) у насељеном месту Панчево“ на јавном увиду

 Секретаријат за  урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај града Панчева излаже на јавни увид „Нацрт Измена и допуна Плана детаљне регулације дела блока 113 (Котеж 1) у насељеном месту Панчево“ (у даљем тексту План).

Јавни увид Плана, трајаће 30 дана и то почев од 20.октобра 2023.године.

Наведени плански документ, биће изложен на јавни увид, у згради Градске управе града Панчева, Трг краља Петра I бр.2-4, 26000 Панчево, у холу на шестом спрату, као и у канцеларији 609, сваког радног дана од 08:30 до 11:30 часова.

Све информације у вези са Планом могу се добити путем телефона (013) 353-304

План ће бити доступан јавности и у дигиталном облику, у трајању  јавног увида, на званичној  интернет страници града Панчева.

Град Панчево – јавне расправе

Заинтересована правна и физичка лица могу поднети  примедбе  у  току  трајања   јавног  увида, искључиво у писаном облику, Градској управи града Панчева, Секретаријату за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове, путем писарнице Градске управе  града Панчева, Трг краља Петра I, бр.2-4, 26000 Панчево.

Евидентиране примедбе и сугестије могу утицати на планска решења.

Јавна презентација Нацрта изложеног планског докумената биће организована 07.новембра 2023.године у 13:00 часова, у великој сали зграде Градске управе града Панчева.

Јавна седнице Комисије за планове биће одржана 23.новембра 2023. године, са почетком у 13:00 часова, у великој сали зграде Градске управе града Панчева.

Уколико дође до промене места или времена одржавања јавне седнице Комисије за планове, Град Панчево ће огласити нови термин и место одржавања седнице Комисије.

Обрађивач плана је Јавно предузеће „УРБАНИЗАМ“ Панчево.

Oдговорни урбаниста: Душица Черницин, дипл.инж.арх.