Високоградња – ЈП „Дирекција“ Панчево

Сектор Високоградње се бавио:

1. Стручним надзором над радовима адаптације, реконструкције и инвестиционог одржавања:

1.1. Пословног простора који је у државној својини, власништво Републике Србије која је посебним Законом поверена јединици локалне самоуправе,  а послови управљања,  као пословним простором,  пренети су општинском Одлуком о пословним, магацинским просторијама и гаражама на ЈП „ДИРЕКЦИЈА“Панчево („Сл. лист Града Панчева“број 26/2009, 6/2010 и 10/2010)

1.2. Становима за расељавање  на основу Закона о становању („Сл. гласник РС“, број 50/92, 76/92, 84/92, -испр., 33/93, 53/93, 67/93, 46/94, 47/94 -испр., 48/94, 44/95 -др.закон, 49/95,16/97, 46,/98, 26/2001 и 101/2005 -др.закон) као и на основу одлуке о располагању станова Града Панчева („Сл. лист Града Панчева“број 7/2008).

2. Стручним надзором над израдом пројектно-техничке документације за изградњу, реконструкцију, доградњу, адаптацију, санацију и инвестиционо одржавање објеката из области:

2.1. Друштвене бриге о деци и предшколско васпитање и образовање
2.2. Основног образовања
2.3. Средњошколског  образовања
2.4. Социјалне заштите
2.5. Физичке културе
2.6. Културе
2.7. Здравства
2.8. Информисања
2.9. Заштите животне средине.

3. Стручним надзором над радовима изградње, реконструкције, доградње, адаптације, санације и инвестиционог одржавања објеката из области:

3.1. Друштвене бриге о деци и предшколско васпитање и образовање
3.2. Основног образовања
3.3. Средњошколског  образовања
3.4. Социјалне заштите
3.5. Физичке културе
3.6. Културе
3.7. Здравства
3.8. Информисања
3.9. Заштите животне средине
3.10. Објекти осталих корисника буџета града Панчева, а чији је оснивач Град Панчево, а за које је стручна служба ангажована на основу посебних захтева и одлуке управног одбора ЈП“Дирекција“Панчево (Месне заједнице, ЈКПредузећа итд).

4. Одржавањем споменика, спомен плоча и скулптуларних дела на територији Општине Панчево  („Сл. лист Града Панчева“број 6/2001).

5. Уређењем фасада („Сл. лист Града Панчева“број 8/2009).

 

Висоградња ЈП „Дирекција“ Панчево – Изведени радови

Високоградња ЈП „Дирекција“ Панчево – Радови у току

Високоградња ЈП „Дирекција“ Панчево – Планирани радови

——-

  

Јавно предузеће „Урбанизам“ Панчево, од 1. септембра 2017. године, након трансформисања Јавног предузећа „Дирекција за иградњу и уређење Панчева“ Панчево, више не обавља послове из области инвестиција високоградње и нискоградње на територији Града Панчева, нити се више бави управљањем пословним простором, градским грађевинским земљиштем, зиданим и монтажним гаражама и јавним осветљењем Града Панчева. Ове послове су преузели  надлежни секретаријати Градске управе Града Панчева.

Информације везане за горе наведене делатности, заинтересовани могу добити на адреси надлежних секретаријата Градске управе Града Панчева – 26000 Панчево, Трг Краља Петра I број 2-4, teлефон: + 381 (0) 13  308830,  или на званичној  интернет презентацији  Града Панчева.