План за Луку Дунав „Green Field“, Стару Утву и Стаклару, у Панчеву, на јавном увиду

Нацрт Измена и допуна  Плана Генералне регулација  целина 7 – Лука Дунав „GREEN FIELD“ Стара Утва и Стаклара  у насељеном месту  Панчево,  израђен од стране ЈП „Урбанизам“Панчево и Извештај о  стратешкој процени утицаја Измена и допуна  Плана Генералне регулација  целина 7 – Лука Дунав „GREEN FIELD“ Стара Утва и Стаклара  у насељеном месту  Панчево на животну средину, на јавном увиду

Секретаријат за  урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај градске управе Града Панчева излаже на јавни увид Нацрт Измена и допуна  Плана Генералне регулација  целина 7 Лука Дунав „GREEN FIELD“ Стара Утва и Стаклара  у насељеном месту  Панчево, израђен од стране ЈП „Урбанизам“Панчево (у даљем тексту План) и Извештај о  стратешкој процени утицаја Измена и допуна  Плана Генералне регулација  целина 7 Лука Дунав „GREEN FIELD“ Стара Утва и Стаклара у насељеном месту  Панчево на животну средину (у даљем тексту Стратешка процена).

Јавни увид Плана и Стратешке процене, трајаће 30 дана и то почев од 29. марта 2024. године.

Наведени плански документ, биће изложен на јавни увид, у згради Градске управе града Панчева, Трг краља Петра I бр. 2-4, 26000 Панчево, у холу на шестом спрату, као и у канцеларији 609, сваког радног дана од 08:30 до 11:30 часова. Све информације у вези са Планом и стратешком проценом могу се добити путем телефона (013) 353-304

План и Стратешка процена ће бити доступни јавности и у дигиталном облику, у трајању јавног увида, на званичној интернет страници града Панчева

Град Панчево – јавне расправе

Заинтересована правна и физичка лица могу поднети примедбе у току трајања јавног увида, искључиво у писаном облику, Градској управи града Панчева, Секретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај путем писарнице Градске управе града Панчева, Трг краља Петра I, бр. 2-4, 26000 Панчево. Евидентиране  примедбе и сугестије могу утицати на планска решења.

Јавна презентација Нацрта изложеног планског докумената и Стратешке процене биће организована 16. априла 2024. године у 13:00 часова, у Малој сали првом  спрату зграде Градске управе града Панчева.

Јавна седнице Комисије за планове биће одржана 8. маја 2024. године, са почетком у 13 часова, у малој сали на првом  спрату зграде Градске управе града Панчева.

Уколико дође до промене места или времена одржавања јавне седнице Комисије за планове, Град Панчево ће огласити нови термин и место одржавања седнице Комисије.

Обрађивач плана је Јавно предузеће „УРБАНИЗАМ“ Панчево.

Oдговорни урбаниста: Душица Черницин, дипл. инж. арх.