Организациона структура

Јавно предузеће „Урбанизам“ Панчево је комплексно јавно предузеће које је стручно оспособљено да обавља најсложеније послове из домена за које је регистровано.

Организационе јединице – Службе Јавног предузећа „Урбанизам“ Панчево:


Служба за урбанистичко планирање, пројектовање, енергетску ефикасност, планирање и пројектовање инфраструктуре

Служба за урбанистичко планирање, пројектовање, енергетску ефикасност, планирање и пројектовање инфраструктуре је кадровски оспособљен за израду планских докуманата планске документације највише комплексности: просторних планова општине, генералних планова, генералних планова регулације, урбанистичких пројеката и слично, који су основа развоја града и инвестиционог улагања, а доприносе артикулацији и задовољавању интереса и потреба грађана, привреде и институција у граду.

У Служби за урбанизам се обављају следећи послови за потребе предузећа, а нарочито:

 • Припрема, израда и праћење планских докумената – просторних планова и урбанистичких планова (генералног урбанистичког плана, планова генералне и детаљне регулације) као и урбанистичко-техничких докумената за спровођење планских докумената – урбанистичких пројеката и пројеката препарцелације и парцелације;
 • Израда стратешких процена утицаја планова на животну средину;
 • Израда Енегетских елабората и издавање Енергетских пасоша;
 • Израда документације и давање мишљења у поступку одређивања земљишта за редовну употребу објеката и у поступку озакоњења објеката у складу са законом којим се уређује поступак озакоњења;
 • Учествовање у припреми Програма отуђења грађевинског земљишта и Програма уређења грађевинског земљишта;
 • Прикупљање, систематизовање, обрада података, израда анализа, студија, програма и истраживања из области просторног планирања, урбанизма и урбанистичког дизајна;
 • Израда и друге документације из области струка заступљених у Служби.

У Служби за урбанистичко планирање, пројектовање, енергетску ефикасност, планирање и пројектовање инфраструктуре се врши и следећи послови:

 • Припрема предлога понуда за израду планског документа и уговора за израду планске и пројектне документације;
 • Учествовање у изради средњорочних и дугорочних планова предузећа;
 • Учествовање у изради Програма пословања и финансијског плана предузећа;
 • Учествовање у поступку јавне набавке, кроз израду техничког дела конкурсне документације, као и рад у комисији за јавне набавке за израду неопходне пратеће документације у изради планске и пројектне документације као и за потребе текућег и инвестиционог одржавање објеката;
 • Вођење послова стручног надзора на одржавању објеката који су предузећу поверени на коришћење и управљање;
 • Обрада и припрема материјала за одлучивање органима предузећа;
 • Праћење и давање писмених – усмених мишљења – објашњења и информација, у вези планске документације;
 • Контактирање и сарадња са осталим службама предузећа, јавним и јавно-комуналним предузећима, инспекцијским службама и месним заједницама, као и са образовним и научно-истраживачким институцијама у области урбанизма;
 • Формирање, праћење и чување планске и друге документације.

 


Служба за управљање и безбедност саобраћаја на улицама, општинским и некатегорисаним путевима

Служба за управљање и безбедност саобраћаја на улицама, општинским и некатегорисаним путевима обавља  стручне послове управљања и безбедношћу саобраћаја на улицама, општинским и некатегорисаним путевима на територији града Панчева.

У  Служби за путеве   се  обављају следећи послови за потребе  предузећа, а нарочито:

 • Припрема и спровођење дугорочних, средњорочних и годишњих планова и програма одржавања, заштите и развоја путева, улица у граду и насељеним местима;
 • Активно спровођење стручне анализе у циљу развоја мреже путева и улица у граду Панчеву;
 • Вршење јавних овлашћења управљача пута у складу са Законом и одлукама Града Панчева;
 • Као носилац јавних овлашћења, издавање услова, путем система Централне евиденције обједињене процедуре – ЦЕОП, за изградњу прикључака на јавни пут;
 • Вршење јавних овлашћења која се односе на издавање услова и сагласности за постављање водова, канализације, топловода и других сличних објеката, као и телекомуникационих и електроводова, инсталација и сл. на јавном путу и у заштитном појасу јавног пута;
 • Издавање сагласности за постављање објекта и постројења у заштитном појасу јавног пута и поред јавних путева;
 • Издавање дозвола за ванредни превоз на путевима и улицама;
 • Издавање саобраћајно техничких услова и издавање одобрења за постављање рекламних табли, рекламних паноа, уређаја за сликовно или звучно обавештавање, или оглашавање на јавном путу, односно у путном појасу;
 • Вршење бројања саобраћаја и контроле осовинског оптерећења на путевима и улицама;
 • Вођење евиденције о јавним путевима и катастар путева и мостова;
 • Учествовање у изради Плана техничког регулисања саобраћаја на територији Града Панчева (израда пројектног задатка, спровођење поступка јавне набавке, техничка контрола техничке документације и др.);
 • Вођење евиденције о јавним путевима и саобраћајно техничким и другим подацима за те путеве;
 • Означавање и обележавање јавних путева;
 • Спровођење свих неопходних активности у циљу израде техничке документације у вези са саобраћајном сигнализацијом и опремом, пројекатима из области нискоградње (путеви и улице), као и свих врста саобраћајних студија, анализа и пројеката из домена безбедности саобраћаја;
 • Израда техничке документације за постављање саобраћајне сигнализације у вези са спровођењем утврђеног режима саобраћаја у складу са законом којим се уређује безбедност саобраћаја на путевима;
 • Учешће у изради општих аката града Панчева којима се уређује област саобраћаја;
 • Спровођење и праћење свих активности у вези редовног и ургентног одржавања општинских путева и улица у граду, као и одржавање општинских путева и улица у зимском периоду (рад зимске службе);
 • Организовање и вршење стручног надзора и праћење реализације уговора над извршавањем радова на редовном одржавању и заштити путева и улица;
 • Вршење стручног надзора на пословима одржавања општинских путева и улица у граду, као и одржавање општинских путева и улица у зимском периоду (рад зимске службе);
 • Спровођење саобраћајно техничких мера којима се утврђује режим саобраћаја на јавним путевима, као и налога донетих од стране надлежног органа Градске управе града Панчева надлежног за послове соабраћаја;
 • Учествовање у изради средњорочних и дугорочних планова предузећа;
 • Учествовање у изради Програма пословања и финансијског плана предузећа;
 • Учествовање у изради Програма уређења грађевинског земљишта;
 • Припрема норматива и стандарда за редовно одржавање путева, улица у граду и насељеним местима;
 • Припрема програма научно-истрживачког и стручног рада и остваривање сарадње са научно-истраживачким институцијама у области путева;
 • Припрема предлога за обим и цене радова на редовном одржавању и заштити путева као и на одржавању и заштити путева у зимском периоду;
 • Послови управљања, заштите и одржавања некатегорисаних путева на територији града Панчева, осим спровођења поступака јавних набавки
 • Припрема материјала и предлога одлука за органе управљања предузећа из делокруга набројаних послова.

 


Служба за опште послове и организацију одмаралишта на Дивчибарама

Дечије одмаралиште Дивчибаре

У оквиру Службе за опште послове и организацију одмаралишта на Дивчибарама, функционише  Дечије одмаралиште у планинско туристичком месту Дивчибаре, насељу на планини Маљен (приближне n/v 1000 m) којим Јавно предузеће „Урбанизам“ управља у име града Панчева.

Основна функција овог непрофитног смештајног објекта је извођење рекреативне наставе у природи и одморa за децу предшколског и основно-школског узраста са територије града Панчева. Током целе године, укључујући зимске и летње распусте, Јавно предузеће „Урбанизам“ организује приближно 44 смене, у којима бораве деца претшколског и основношколског узраста, наставници и васпитачи, рекреатори, учитељи скијања, тренери и здравствени радници.

Будући да је Панчево еколошки угрожен град, боравак деце у овом одмаралишту је регресиран, тако да родитељи за смештај своје деце плаћају око 1/4 трошкова, док остала средства покрива Град из својих фондова.

У Служби за опште послове и организацију одмаралишта на Дивчибарама обављају се следећи послови за потребе предузећа, а нарочито:

 • Учествовање у изради средњорочних и дугорочних планова предузећа
 • Учествовање у изради Програма пословања и финансијског плана предузећа;
 • Израда Захтева за покретање поступака јавних набавки и учествовање у изради Плана јавних набавки у делу који се односи на обезбеђивање радова, услуга и добара из делатности Службе;
 • Послови организације боравка у Дечијем одмаралишту на Дивчибарама, што подразумева прављење распореда коришћења Дечијег одмаралишта, упућивања корисника, као и обезбеђивање функционисања одмаралишта на Дивчибарама, кроз организацију снабдевања и одржавања хигијене у одмаралишту;
 • Послови реализације боравка корисника одмаралишта на Дивчибарама кроз смештај, исхрану и превоз корисника одмаралишта на Дивчибарама;
 • Пријем и евидентирање приспеле поште за Пословдавца и експедиција поште;
 • Дистибуција приспеле поште по организационим јединицама;
 • Послови архивирања;
 • Обезбеђивање осигурања имовине и лица у складу са делатностима предузећа;
 • Реализација послова одржавања, регистрације и коришћења путничких возила предузећа;
 • Организација послова одржавања покретне имовине предузећа (рачунара и рачунарске опреме, уређаја, намештаја и др.);
 • Организација послова екстерног обезбеђења;
 • Организација послова одржавања хигијене у објектима којима управља предузеће;
 • Организовање снабдевања и рада кафе-кухиње;
 • Обављање других општих и заједничких послова потребних за ефикасно извршавање послова предузећа.

 


Служба правне послове и јавне набавке

У Служби за правне послове и јавне набавке обављају следећи послови за потребе предузећа, а нарочито:

 • Припрема предлога општих и појединачних аката предузећа;
 • Израда свих врста уговора, споразума и осталих докумената из делокруга послова предузећа;
 • Учествовање у раду органа управљања предузећа, припрема материјала и израда предлога одлука и закључака органа управаљања;
 • Вођење записника на седницама органа управљања и учешће у давању образложења појединих предлога о којима треба да одлучују органи управљања;
 • Учествовање у изради средњорочних и дугорочних планова предузећа;
 • Учествовање у изради Програма пословања и финансијског плана предузећа;
 • Учествовање у изради Програма уређивања грађевинског земљишта и других програма предузећа;
 • Послови заступања пред надлежним судовима и другим органима;
 • Израда уговора о раду, свих врста решења, споразума, вођења евиденција и др. из области радних односа;
 • Праћење и примена закона и других прописа из делокруга рада предузећа;
 • Учествовање и изради годишњег Плана јавних набавки предузећа;
 • Спровођење поступака јавних набавки, израда одлука о додели уговора, одлука о обустави поступака јавних набавки, у складу са Законом о јавним набавкама;
 • Прикупљање података ради анализе о спроведеним поступцима јавних набавки и других послова у вези делокруга рада јавних набавки;
 • Сачињавање извештаја о спроведеним поступцима јавних набавки;
 • Сачињавање и упућивање опомена дужницима;
 • Послови обраде предмета по приговорима и жалбама пореских обвезника, изјављених против решења о висини накнаде за коришћење грађевинског земљишта;
 • Издавање решења о висини накнаде за коришћење грађевинског земљишта и решење о висини накнаде у складу са Законом о накнадама за коришћење јавних добара;
 • Сарадња са другим органима који у оквиру своје надлежности.

 


Служба за финансијске послове

У Служби за финансијске послове обављају се следећи послови за потребе предузећа:

 • Учествовање у изради средњорочних и дугорочних планова предузећа;
 • Учествовање у изради Програма пословања и финансијског плана предузећа;
 • Учествовање у изради Програма уређивања грађевинског земљишта и других програма из делатности предузећа;
 • Рачуноводствени и књиговодствени послови у складу са законом, међународним стандардима и другим прописима;
 • Обрада и контрола приспелих рачуна, ситуација, решења и друге исплатне документације и реализација истих;
 • Евидентирање насталих обавеза и плаћање истих;
 • Праћење реализације прихода предузећа по свим изворима и основама;
 • Предузимање мере и активности за очување текуће ликвидности предузећа;
 • Обављање послова фактурисања;
 • Вршење обрачуна пореза, подношење пореске пријаве и плаћање пореских обавеза у складу са законом;
 • Вршење обрачуна и исплате зарада, накнаде зарада и других примања запослених;
 • Обрачунавање и исплата накнаде трошкова запосленима и других примања лицима која нису у радном односу код Послодавца;
 • Обављање послова благајничког пословања;
 • Вођење оперативне евиденције финансијских података из закључених уговора;
 • Чување и реализације инструмента обезбеђења плаћања по уговорима;
 • Израда месечних, тромесечних и других финансијских извештаја у складу са прописима;
 • Учествовање у изради извештаја о реализацији Програма пословања и финансијског плана предузећа;
 • Израда финансијских извештаја предузећа;
 • Вршење обрачуна амортизације, ревалоризације, камате и других књиговодствених обрачуна;
 • Усаглашавање потраживања и обавеза;
 • Сарадња на попису средстава, извора средстава, потраживања и обавеза предузећа;
 • Давање елемента за утужење спорних потраживања и извештавање о наплати истих;
 • Учествовање у изради коначних обрачуна изведених радова и извршених услуга;
 • Праћење прописа везаних за област финансија;
 • Сарадња на изради информационог система из области финансија;
 • Давање података и учествовање у поступку ревизије;
 • Обављање других послова везаних за област финансија.

 

 


 

Основна документа Јавног предузећа „Урбанизам“ Панчево можете пронаћи на страни —> Акта предузећа

Oрганизациона структура Јавног предузећа "Урбанизам" Панчево