Путеви

Служба за управљање и безбедност саобраћаја на улицама, општинским и некатегорисаним путевима

У оквиру Службе за управљање и безбедност саобраћаја на улицама, општинским и некатегорисаним путевима  обављају се послови издавања налога извођачу радова, као и вршење стручног надзора над:

  • местимичним поправљањем и обнављањем коловозне конструкције, осталих елемената трупа пута, тротоара и пешачких стаза, паркинга и бициклистичких стаза,
  • чишћењем коловоза и осталих елемената пута у границама земљишног појаса, уређење банкина,
  • насипањем и равнањем неасфалтираних улица каменим  агрегатом, струганим асфалтом,
  • зимским одржавањем путне мреже територије града Панчева,
  • радовима по налогу  инспекцијских служби, у области путева и непланираним хитним интервенцијама на саобраћајним површинама – радови по налозима и решењима инспекције, Министарства унутрашњих послова, Одељења за саобраћај града Панчева, као и других надлежних државних органа – чији се налози изводе у задатим роковима

Служба за управљање и безбедност саобраћаја на улицама, општинским и некатегорисаним путевима, путем изабраног извођача радова, организује обилазак путне мреже територије града Панчева и на основу стања на терену врши одржавање, постављање, замену, допуну и обнављање саобраћајне сигнализације. местимично поправљање и обнављање коловозне конструкције (крпљење ударних рупа), чишћење опреме пута и објеката и опреме за заштиту пута, саобраћаја и околине.Služba za upravljanje i bezbednost saobraćaja na ulicama, opštinskim i nekategorisanim putevima

U okviru Službe za upravljanje i bezbednost saobraćaja na ulicama, opštinskim i nekategorisanim putevima  obavljaju se poslovi izdavanja naloga izvođaču radova, kao i vršenje stručnog nadzora nad:

  • mestimičnim popravljanjem i obnavljanjem kolovozne konstrukcije, ostalih elemenata trupa puta, trotoara i pešačkih staza, parkinga i biciklističkih staza,
  • čišćenjem kolovoza i ostalih elemenata puta u granicama zemljišnog pojasa, uređenje bankina,
  • nasipanjem i ravnanjem neasfaltiranih ulica kamenim  agregatom, struganim asfaltom,
  • zimskim održavanjem putne mreže teritorije grada Pančeva,
  • radovima po nalogu  inspekcijskih službi, u oblasti puteva i neplaniranim hitnim intervencijama na saobraćajnim površinama – radovi po nalozima i rešenjima inspekcije, Ministarstva unutrašnjih poslova, Odeljenja za saobraćaj grada Pančeva, kao i drugih nadležnih državnih organa – čiji se nalozi izvode u zadatim rokovima

Služba za upravljanje i bezbednost saobraćaja na ulicama, opštinskim i nekategorisanim putevima, putem izabranog izvođača radova, organizuje obilazak putne mreže teritorije grada Pančeva i na osnovu stanja na terenu vrši održavanje, postavljanje, zamenu, dopunu i obnavljanje saobraćajne signalizacije. mestimično popravljanje i obnavljanje kolovozne konstrukcije (krpljenje udarnih rupa), čišćenje opreme puta i objekata i opreme za zaštitu puta, saobraćaja i okoline.