Измена Плана за „Хиподром“ у Панчеву, на јавном увиду

Нацрт Измена и допуна Плана детаљне регулације „Хиподром“ у Панчеву, на јавном увиду

Секретаријат за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај градске управе Града Панчева, оглашава јавни увид Нацрта Измена и допуна Плана детаљне регулације „Хиподром“ у Панчеву.

Излаже се на јавни увид „Нацрт Измена и допуна Плана детаљне регулације „Хиподром“ у Панчеву“ (у даљем текст у План).

Јавни увид Плана трајће 30 дана и то почев од 17. новембра 2023. године.

Наведени плански документ, биће изложен на јавни увид, у згради Градске управе града Панчева, Трг краља Петра I бр.2-4, 26000 Панчево, у холу на шестом спрату, као и у канцеларији 609, сваког радног дана од 08:30 до 11:30 часова.

Све информације у вези са Планом могу се добити путем телефона (013) 353-304.

План ће бити доступни јавности и у дигиталном облику, у трајању јавног увида, на званичној интернет страници града Панчева

Град Панчево – јавне расправе

Заинтересована правна и физичка лица могу поднети примедбе у току трајања јавног увида, искључиво у писаном облику, Градској управи града Панчева, Секретаријату за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове, путем писарнице Градске управе града Панчева, Трг краља Петра I, бр.2-4, 26000 Панчево.

Евидентиране примедбе и сугестије могу утицати на планска решења.

Јавна презентација Нацрта изложеног планског докумената биће организована 29. новембра 2023. године у 13:00 часова, у Малој сали зграде Градске управе града Панчева.

Јавна седнице Комисије за планове биће одржана 21. децембра 2023. године, са почетком у 13:00 часова, у Великој сали зграде Градске управе града Панчева.

Уколико дође до промене места или времена одржавања јавне седнице Комисије за планове, Град Панчево ће огласити нови термин и место одржавања седнице Комисије.

Обрађивач плана је Јавно предузеће „УРБАНИЗАМ“ Панчево

Oдговорни урбаниста: Славе Бојаџиевски, дипл. инж. арх.