Рехабилитација пешачког моста и ојачавање коловозне конструкције на државном путу првог реда М 1/9

Рехабилитација пешачког моста и појачано одржавање пешачке стазе на државном путу првог реда М1/9
– Постављање нове челичне конструкције моста, статичког система греде са два препуста, на постојећим стубовима од армираног бетона, бетонирање нове армирано бетонске плоче, израду завршног слоја асфалта и постављање нове пешачке ограде моста. Укупна дужина пешачког моста је 21m са средњим осовинским размаком стубова 11,28m. Ширина пешачке стазе на мосту је 1,6m. Са леве стране пута, у правцу раста стационаже изграђена је нова пешачка стаза у дужини око 300m.