Изградња улице 7. Нова у дужини од 520 метара по “инжењеринг систему“ и систему “кључ у руке“ (СЕВЕРНА ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА) – прва фаза

ПРВА ФАЗА РАДОВА У СЕВЕРНОЈ ИНДУСТРИЈСКОЈ ЗОНИ:

Обухватала је извођење радова (на изградњи 520 M) саобраћајнице улице 7. Нове и дела Црепајског пута са инфраструктуром ( водовод, јавно осветлење). Радови су се односили на припремне и земљане радове, затим радовe на изради коловозне конструкције, а радови на водоводу и јавном осветлењу су се вршили упоредно као и радови на саобраћајној сигнализацији. Средства за реализацију ове инвестиције обезбедио је Град Панчево делом из кредитног задужења а поступак јавне набавке и уговарање инвестиције је спровела ЈП“Дирекција“ Панчево.
Завршени су радови на изградњи саобраћајног прикључка на државни пут IIА реда број 130 и улице 7 Нове.