Реконструкција Улице 7. Јула

Радови на реконструкцији улице 7. Јула обухватају комплетну реконструкцију (радове на изградњу улице 7. Јула у дужини од 810м са инфраструктуром). Радови обухватају реконструкцију саобраћајнице, реконструкцију пешачких стаза, изградњу бициклистичких стаза и паркинга. Ширина саобраћајнице је 7,0м. Ширина пешачко -бициклистичких стаза је 3,50м. Рок за извођење радова је 120 календарских дана (4 месеца), од дана увођења извођача радова у посао. Радови су почели у среду 15.03.2017. године.
Пројектом је предвиђена изградња 144 паркинг места и 6 паркинг места за особе са инвалидитетом. Паркинг места су стандардних димензија 2,5 х 5м. Места за паркирање особа са инвалидитетом су димензија 3,5 х 5м . Од подземних инсталација предвиђена је изградња јавног осветљења, кишне канализације , реконструкција водовода и реконструкција дела Фекалне канализације.