ЈН А124/2015-РАДОВИ-ШОСО "Мара Мандић" Панчево-реконструкција електро инсталација и инсталација водовода

Предмет јавне набавке су радови-реконструкција електро инсталација и инсталација водовода за потребе израде хидрантске мреже ШОСО «Мара Мандић» у Панчеву.
Опис предмета јавне набавке – ознака из општег речника набавке: 45400000 – завршни грађевински радови.

Природа радова:
– извођење радова по члану 5. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама.

Обим радова:
. у складу са предмером радова.

Место извођења радова: Панчево, ОШ Мара Мандић у Панчеву.

Ознака из класификације делатности: Сектор Ф, Област 43, Грана 43.2, Група 43.21