ЈН А129/2016-УСЛУГЕ-Израда техничке документације за изградњу школске радионице – Машинска школа "Панчево"

Предмет јавне набавке су услуге- израда техничке документације за изградњу школске радионице-(усаглашавање постојеће документације са изменама и допунама Закона о планирању и изградњи)-Машинска школа „Панчево“.

Крајњи рок за достављање понуда је 30. дан од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, дана 07.11.2016. године у 11,00 часова.

Јавно отварање понуда ће се обавити на дан истека рока, дана 07.11.2016. године у 11,30 часова у Јавном предузећу „Дирекција за изградњу и уређење Панчева“ Панчево, ул. Змај Јове Јовановића број 6, уз присуство овлашћених представника понуђача.