ЈН А131/2016-УСЛУГЕ-Израда техничке документације за потребе изградње Цикло мотела на СРЦ Стрелиште

Преговарачки поступак спроведен,након отвореног поступка, на основу члана 35. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС„ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015:
„Наручилац може спроводити преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење понуда ако у отвореном, рестриктивном или квалификационом поступку или конкурентном дијалогу добије све неприхватљиве понуде, под условом да се првобитно одређени услови за учешће у поступку, техничке спецификације и критеријуми за доделу уговора не мењају. Ако наручилац одлучи да у преговарачки поступак позове само и све понуђаче који су учествовали у отвореном, рестриктивном или квалификационом поступку или конкурентном дијалогу да допуне своје понуде тако да их учине прихватљивим, није дужан да објави позив за подношење понуда.“