ЈН А139/2015-Изградња капеле и пратећег објекта са надстрешницом-МЗ Глогоњ

ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ ИЗНОСИ 9.650.000,00 ДИНАРА БЕЗ ПДВ-А