ЈН А20/2015-10. Предмет јавне набавке услуга је израда елабората геодетских радова за спајање парцела на којима се налази зграда МЗ Котеж у Панчеву.