ЈН А20/2015-8. Предмет јавне набавке услуга је израда пројекта геодетског обележавања за потребе формирања грађевинских парцела земљишта јавне намене у насељу Содара у Панчеву.