ЈН А78/2015-УСЛУГЕ-Редовно и интервентно одржавање инсталација водовода и канализације за потребе ЈП "Дирекција" Панчево

Редни број јавне набавке за текућу годину је ЈН А78/2015.

Предмет јавне набавке је редовно и интервентно одржавање инсталација водовода и канализације у ЈП „Дирекција“ Панчево, Дечијем одмаралишту на Дивчибарама, као и одржавање инсталација водовода и канализације у пословном простору и становима за расељавање којима управља ЈП „Дирекција за изградњу и уређење Панчева“ Панчево, за оквирни период од јуна 2015. до 31.05.2016. године.

Опис предмета јавне набавке: услуге одржавања и поправки – ознака из општег речника набавке:
50000000 – Услуге одржавања и поправки и 45332000 – Водоинсталатерски радови и радови на инсталацији одвода.

Oтварање понуда 08.07.2015. године у 11.30 часова.