ЈН А93/2014 – РАДОВИ – Израда пројекта и извођење радова у улици Пелистерски просек у Панчеву – инжењеринг систем

Предмет јавне набавке радова је израда пројекта и извођење радова на побољшању укрсног места државног пута IБ реда број 10 и улице Пелистерски просек у Панчеву, по инжењеринг систему и систему „кључ у руке“.

Опис предмета јавне набавке: грађевински радови – ознака из општег речника набавке:
71322000 – услуге техничког пројектовања у грађевинарству за нискоградњу, 45233140 – радови на путевима.

Природа радова:
-пројектовање и извођење радова по члану 5. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама;

Обим радова: израда Главног пројекта побољшања раскрснице у нивоу и пројекат саобраћајне сигнализације и извођење радова на побољшању укрсног места државног пута IБ реда број 10 и улице Пелистерски просек у Панчеву.

Место извођења радова: град Панчево, улица Пелистерски просек.

Ознака из класификације делатности: Сектор Ф, Област 42, Грана 42.1, Група 42.11 – Изградња путева и аутопутева.