ЈН А95/2014 – УСЛУГЕ – Каско осигурање теренског возила

Предмет јавне набавке је каско осигурање теренског возила.

Опис предмета јавне набавке: каско осигурање теренског возила- ознака из општег речника набавке: 66511000

Сагласно члану 63. ставу 5. Закона о јавним набавкама, продужава се рок за достављање понуда и исти истиче 25.11.2014. године у 13.00 часова.

Поступак јавног отварања понуда биће спроведен 25.11.2014. године у 13.30 часова у просторијама ЈП „Дирекција“ Панчево, у улици Змај Јовиној број 6 у Панчеву.