ЈН-Б14/2014-УСЛУГЕ-израда Стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације – подцелина 6ц – нова депонија у насељеном месту Панчево на животну средину.

РОК ИСТИЧЕ 26.06.2014. године