ЈН Б2/2015-УСЛУГЕ-Одржавање ПТТ инсталација и опреме за потребе ЈП "Дирекција" Панчево

Предмет јавне набавке услуга мале вредности је одржавање ПТТ инсталација и опреме у пословним објектима ЈП „Дирекција“ Панчево, у Дечијем одмаралишту на Дивчибарама и у пословном простору којим управља ЈП „Дирекција“ Панчево, за планирани период од 01.01.2015. године до 31.05.2015. године.

Опис предмета јавне набавке: услуге одржавања – ознака из општег речника набавке – ОРН-50330000 услуге одржавања телекомуникационе опреме.

Понуђач је обавезан да понуду достави на адресу: ЈП „Дирекција“, Змај Јовина бр.6, Панчево, у року од 8 (осам) дана од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, а најкасније до 23.12.2014. године у 13,00 часова.

Јавно отварање понуда спровешће се 23.12.2014. године у 13,30 часова у ЈП „Дирекција“, Змај Јовина бр.6, Панчево