ЈН Б29/2015-УСЛУГЕ-Одржавање беле технике у ЈП "Дирекција" Панчево и у Дечијем одмаралишту на Дивчибарама

Предмет јавне набавке услуга мале вредности је одржавање беле технике у пословним објектима ЈП „Дирекција“ Панчево у Змај Јовиној бр. 6 и Карађорђевој бр. 4 у Панчеву и у Дечијем одмаралишту на Дивчибарама, за планирани период од јуна 2015. године до 31.05.2016. године.
Опис предмета јавне набавке: услуге одржавање – ознака из општег речника набавке – ОРН-50882000 услуге одржавања и поправки опреме за ресторане.

Понуђач је обавезан да понуду достави на адресу: ЈП „Дирекција“, Змај Јовина бр.6, Панчево, у року од 8 (осам) дана од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, у затвореној коверти са назнаком:
„ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – ОДРЖАВАЊЕ БЕЛЕ ТЕХНИКЕ У ПОСЛОВНИМ ОБЈЕКТИМА ЈП „ДИРЕКЦИЈА“ ПАНЧЕВО У ЗМАЈ ЈОВИНОЈ БР. 6 И КАРАЂОРЂЕВОЈ БР. 4 У ПАНЧЕВУ И У ДЕЧИЈЕМ ОДМАРАЛИШТУ НА ДИВЧИБАРАМА – НЕ ОТВАРАЈ“
најкасније до 01.07.2015. године у 11,00 часова.

Јавно отварање понуда спровешће се на дан истека рока односно 01.07.2015. године у 11,30 часова у ЈП „Дирекција“, Змај Јовина бр.6, Панчево