ЈН Б32/2014 – УСЛУГЕ – Ревизија финансијских извештаја за 2014. годину

Услуге финансијске ревизије – ознака из општег речника набавке 79212100

Рок за достављање понуда истиче 18.09.2014. године у 11 часова.

Јавно отварање понуда ће се спровести дана 18.09.2014. године у 11.30 часова у просторијама ЈП „Дирекција“ Панчево, Змај Јовина бр. 6.