ЈН Б4/2016-УСЛУГЕ-Техничка контрола техничке документације саобраћајног прикључка на државни пут II реда

Предмет јавне набавке је техничка контрола пројектно-техничке документације саобраћајног прикључка на државни пут II А реда број 130 на стационажи км 210-414,5.

Oпис предмета јавне набавке: 71300000 -Техничке услуге.

Понуђач је обавезан да понуду достави на адресу: ЈП „Дирекција“ Панчево, Змај Јове Јовановића бр. 6, Панчево, у року од 8 (осам) дана од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, у затвореној коверти са назнаком:

„ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – ТЕХНИЧКА КОНТРОЛА ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ САОБРАЋАЈНОГ ПРИКЉУЧКА НА ДРЖАВНИ ПУТ II А РЕДА БРОЈ 130 НА СТАЦИОНАЖИ КМ 210+414,5, најкасније до 17.02.2016. године у 12.00 часова.

Јавно отварање понуда спровешће се на дан истека рока односно 17.02.2016. године у 12.30 часова у ЈП „Дирекција“, Змај Јове Јовановића бр.6, Панчево