ЈН Б44/2015-УСЛУГЕ-Технички преглед улице Трг Бориса Кидрича у Јабуци

Понуђач је обавезан да понуду достави на адресу: ЈП „Дирекција“, Змај Јовина бр.6, Панчево, у року од 8 (осам) дана од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, у затвореној коверти са назнаком:

„ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ- – ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД УЛИЦЕ ТРГ БОРИСА КИДРИЧА (ОД УЛИЦЕ М.ТИТА ДО УЛИЦЕ ОМЛАДИНСКА) У ЈАБУЦИ- НЕ ОТВАРАЈ“,

најкасније до 14.08.2015. год. у 11.00 часова.

Јавно отварање понуда спровешће се на дан истека рока односно 14.08.2015. год. у 11.30 часова у ЈП „Дирекција“, Змај Јовина бр.6, Панчево