ЈН Б5/2015 – УСЛУГЕ – Одржавање рачунара за потребе ЈП "Дирекција" Панчево

Предмет јавне набавке услуга мале вредности је одржавање рачунара за потребе ЈП „Дирекција“ Панчево, за планирани период од 01.01.2015. до 31.05.2015. године.

Oпис предмета јавне набавке: – услуге, ОРН-50322000 услуге одржавања персоналних рачунара.