ЈН Б53/2015-УСЛУГЕ-Техничка контрола пројекта замене семафора на раскрсници улица Првомајска и Ж.Зрењанина у Панчеву

Предмет јавне набавке је техничка контрола пројекта замене семафора на раскрсници улица Првомајске и Жарка Зрењанина у насељеном месту Панчево.

Oпис предмета јавне набавке: 71300000-Техничке услуге.

Понуђач је обавезан да понуду достави на адресу: ЈП „Дирекција“, Змај Јовина бр.6, Панчево, у року од 8 (осам) дана од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, у затвореној коверти са назнаком:

„ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – ТЕХНИЧКА КОНТРОЛА ПРОЈЕКТА ЗАМЕНЕ СЕМАФОРА НА РАСКРСНИЦИ УЛИЦА ПРВОМАЈСКЕ И ЖАРКА ЗРЕЊАНИНА У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ ПАНЧЕВO – НЕ ОТВАРАТИ“, најкасније до 11.12. 2015. године у 11.00 часова.

Јавно отварање понуда спровешће се на дан истека рока односно 11.12. 2015. године у 11.30 часова у ЈП „Дирекција“, Змај Јовина бр.6, Панчево, уз присуство овлашћених представника понуђача.