ЈН Б54/2015-УСЛУГЕ-Техничка контрола пројекта синхронизације семафорских уређаја у Панчеву

Предмет јавне набавке услуга мале вредности је техничка контрола пројекта синхронизације рада семафорских уређаја на територији насељеног места Панчево.

Oпис предмета јавне набавке: 71300000 -Техничке услуге.

Понуђач је обавезан да понуду достави на адресу: ЈП „Дирекција“, Змај Јовина бр. 6, Панчево, у року од 8 (осам) дана од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, у затвореној коверти са назнаком:

„ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – ТЕХНИЧКА КОНТРОЛА ПРОЈЕКТА СИНХРОНИЗАЦИЈЕ РАДА СЕМАФОРСКИХ УРЕЂАЈА НА ТЕРИТОРИЈИ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА ПАНЧЕВО – НЕ ОТВАРАЈ“, најкасније до 20.11.2015. год. у 11.00 часова.

Јавно отварање понуда спровешће се на дан истека рока односно 20.11.2015. год. у 11.30 часова у ЈП „Дирекција“, Змај Јовина бр.6, Панчево, уз присуство овлашћених представника понуђача.