ЈН Б57/2015. Предмет јавне набавке услуга је поправка намештаја за потребе ЈП „Дирекција“, Змај Јовина бр.6 и Карађорђева бр.4 у Панчеву.