ЈН-101/2014-Инвестиционо одржавање пословног простора у локалу Жарка Зрењанина број 69

Рок за подношење понуда је 17.11.2014. године у 11,00 сати. Јавно отварање понуда 17.11.2014. године у 11,30 сати.