ЈН A36/2016 – Предмет јавне набавке су радови- инвестиционо одржавање објекта Амбуланта „Глогоњ“