ЈН-A49/2014-УСЛУГЕ-објављивање огласа за потребе ЈП „Дирекција“ Панчево, по партијама: Партија 1-…у локалном недељном листу; Партија 2-објављивање огласа ЈП „Дирекција“ Панчево у дневном листу који се дистрибуира по целој Републици Србији

РОК ИСТИЧЕ 24.04.2014. године
ПРОДУЖАВА СЕ РОК ДО 25.04.2014 године