ЈН-A85/2014-РАДОВИ-ИНЖЕЊЕРИНГ-…Гл. пројекат који се израђује за потребе прибављања грађ. дозволе у поступку легализације … за обј. амбуланте у Долову

РОК ИСТИЧЕ 11.09.2014. године

ЈН-A85/2014-пројекат изведеног објекта-Главни пројекат који се израђује за потребе прибављања грађевинске дозволе у поступку легализације са описом, предмером и предрачуном потребних радова које треба извести за објекат амбуланте у Долову (по инжењеринг систему).