15.) JН Б5/2019 – Одржавање електроинсталација у ЈП „Урбанизам“ Панчево и у Дечијем одмаралишту на Дивчибарама

Подношење понуда:
Понуде се могу достављати лично или путем поште на адресу Јавног предузећа „Урбанизам“ Панчево, Карађорђева 4 и морају се налазити у затвореној коверти-омоту са назнаком:
„ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА МАЛЕ  ВРЕДНОСТИ – ОДРЖАВАЊЕ EЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈА У  ЈП «УРБАНИЗАМ» ПАНЧЕВО И У ДЕЧИЈЕМ ОДМАРАЛИШТУ НА ДИВЧИБАРАМА  – НЕ ОТВАРАТИ“

Крајњи рок за достављање понуда је 8. дан од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки,  дана 07.03.2019. године, у 11,00 часова.

Јавно отварање понуда ће се обавити на дан истека рока,  дана 07.03.2019. године у 11,30 часова у Јавном предузећу „Урбанизам“ Панчево,  ул. Карађорђева 4,  уз присуство овлашћених представника понуђача.