19.) ЈН Б8/2019 – Набавка рачунара и рачунарске опреме за потребе ЈП „Урбанизам“ Панчево

ЈН Б8/2019 – Набавка рачунара и рачунарске опреме за потребе ЈП „Урбанизам“ Панчево

Рок за достављање понуда је 12.04.2019. године до 11.00 часова.

Јавно отварање понуда је 12.04.2019. године у 11.30 часова, у просторијама ЈП „Урбанизам“ Панчево, у Панчеву,  ул. Карађорђева бр. 4, канцеларија бр. 107.