25.) JН А9/2018 – Одржавање хигијене у Јавном предузећу „Урбанизам“ Панчево

Подношење понуда:

Понуде се могу достављати лично или путем поште на адресу Јавног предузећа „Урбанизам“ Панчево, Карађорђева број 4 и морају се налазити у затвореној коверти – омоту са назнаком:

ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ У ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ «УРБАНИЗАМ» ПАНЧЕВО – НЕ ОТВАРАТИ“

Крајњи рок за достављање понуда је 30. дан од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, дана 17.09.2018. године у 11.00 часова, не рачунајући дан када је позив објављен.

 

Отварање понуда:

 

Јавно отварање понуда ће се обавити на дан истека рока, дана 17.09.2018. године у 11,30 часова у Јавном предузећу „Урбанизам“ Панчево, ул. Карађорђева број 4, уз присуство овлашћених представника понуђача