26.) ЈН Б7/2019 – Набавка службеног аутомобила за потребе Дечијег одмаралишта на Дивчибарама

Понуђач је обавезан да понуду достави на адресу: ЈП «Урбанизам», Карађорђева број 4, Панчево, у року од 8 (осам) дана од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, у затвореној коверти са назнаком:

„ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – НАБАВКА СЛУЖБЕНОГ АУТОМОБИЛА ЗА ПОТРЕБЕ ДЕЧИЈЕГ ОДМАРАЛИШТА НА ДИВЧИБАРАМА – НЕ ОТВАРАЈ“,

најкасније до 05.12.2019. год. у  11,00 часова.

Јавно отварање понуда спровешће се на дан истека рока, дана 05.12.2019. године у 11,30 часова у ЈП «Урбанизам», Карађорђева број 4, Панчево, уз присуство овлашћених представника понуђача.