28.) JН Б12/2017 – Одржавање рачунара и рачунарске опреме за потребе ЈП „Урбанизам“ Панчево

Понуђач је обавезан да понуду достави на адресу: ЈП „Урбанизам“ Панчево Карађорђева број 4, Панчево, у року од 8 (осам) дана од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, у затвореној коверти са назнаком:

„ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – ОДРЖАВАЊЕ РАЧУНАРА И РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ ЗА ПОТРЕБЕ ЈП «УРБАНИЗАМ» ПАНЧЕВО, РАДИ ЗАКЉУЧЕЊА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА – НЕ ОТВАРАЈ“, најкасније до 26.12.2017. год. у 11,00 часова.

Јавно отварање понуда спровешће се на дан истека рока, дана 26.12.2017. године у 11,30 часова у ЈП „Урбанизам“ Панчево, Карађорђева број 4, Панчево, уз присуство овлашћених представника понуђача.