34.) ЈН Б25/2018 – Одржавање рачунара и рачунарске опреме за потребе ЈП „Урбанизам“ Панчево

ЈН Б25/2018 – Одржавање рачунара и рачунарске опреме за потребе ЈП „Урбанизам“ Панчево

Понуђач је обавезан да понуду достави на адресу: ЈП „Урбанизам“, Карађорђева број 4, Панчево, у року од 8 (осам) дана од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, у затвореној коверти са назнаком:

„ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – ОДРЖАВАЊЕ РАЧУНАРА И РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ ЗА ПОТРЕБЕ ЈП «УРБАНИЗАМ» ПАНЧЕВО – НЕ ОТВАРАЈ“, најкасније до 28.12.2018. год. у 13,00 часова.

Јавно отварање понуда спровешће се на дан истека рока, дана 28.12.2018. године у 13,30 часова у ЈП „Урбанизам“, Карађорђева број 4, Панчево, уз присуство овлашћених представника понуђача.