JН А108/2014-РАДОВИ-Текуће одржавање фасаде, подова и санитарних чворова у Здравственој станици "Војловица" Панчево

Предмет јавне набавке радова је текуће одржавање фасаде и санитарних чворова у објекту Здравствена станица „Војловица“ Панчево, Спољностарчевачка бр.129.
Опис предмета јавне набавке: грађевински радови – ознака из општег речника набавке: 45332200;
Процењена вредност јавне набавке износи 1.690.000,00 динара, без пореза на додату вредност.
Природа радова:
– извођење радова по члану 5. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама.
Обим радова:
Текуће одржавање фасаде са пратећим лимарским позицијама на улазним настрешницама,
Место извођења радова: Здравствена станица „Војловица“ Панчево, Спољностарчевачка бр.129
Ознака из класификације делатности: Сектор Ф, Област 43, Грана 43.2, Грана 43.3, Група 43.22 – Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система; 43.33 — Постављање подних и зидних облога
43.34 — Бојење зграда

Понуде се достављају до 03.03.2015. године до 11.00 часова.
Јавно отварање понуда је 03.03.2015. године у 11.30 часова.