JН А109/2014-РАДОВИ-Текуће одржавање дела крова ЈП "Дирекција" Панчево у Карађорђевој бр. 4

Предмет јавне набавке је текуће одржавање дела крова објекта ЈП „Дирекција“ Панчево у улици Карађорђевој бр. 4 у Панчеву.

Опис предмета јавне набавке: грађевински радови – ознака из општег речника набавке:
45210000 – радови на високоградњи, 4526000 – радови на крову и други посебни
грађевински занатски радови.

Природа радова:
-извођење радова на основу чл.5 став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама.

Обим радова:
Покривачки радови, замена кровног покривача од дотрајалог салонита ТР лимом као покривачем, уз комплетне лимарске позиције, као и замена дотрајалих кровних прозора новим.

Место извођења радова: објекат ЈП „Дирекција“ Панчево у улици Карађорђевој бр. 4 у Панчеву.

Ознака из класификације делатности: Сектор Ф, Област 43., Грана 43.9, Група 43.91 кровни радови.