JН А121/2016-РАДОВИ-Инвестиционо одржавање инсталација, дела крова и грађевинско занатски радови у ОШ "Стевица Јовановић"

Предмет јавне набавке радова је инвестиционо одржавање инсталација (електро, водовод и канализација, термомашинске), дела кровне конструкције и грађевинско-занатски радови унутар објекта – ОШ „Стевица Јовановић“.

Опис предмета јавне набавке: 45000000 – Грађевински радови

Природа радова:
– извођење радова по члану 5. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама.

Место извођења радова: Панчево, ОШ „Стевица Јовановић“.
Ознака из класификације делатности: Сектор Ф, Област 43, Грана 43.2, 43.3, 43.9

Крајњи рок за достављање понуда је 30. дан од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки , дана 13.10.2016. године у 13.00 часова

Јавно отварање понуда ће се обавити на дан истека рока, дана 13.10.2016. године у 13,30 часова у Јавном предузећу „Дирекција за изградњу и уређење Панчева“ Панчево, ул. Змај Јовe Jовановића број 6
Измењена је конкурсна документација и објавњено је обавештење о продужењу рока 07.10.2016. године.

Јавно отварање понуда ће се обавити на дан истека рока, дана 19.10.2016. године у 13,30 часова у Јавном предузећу „Дирекција за изградњу и уређење Панчева“ Панчево, ул. Змај Јовe Jовановића број 6