JН А2/2016-УСЛУГЕ-Израда геомеханичког елабората приступног пута ка новој депонији Панчево са димензионисањем коловоза

Предмет јавне набавке су услуге – израда геомеханичког елабората приступног пута ка новој депонији Панчево са димензионисањем коловозне конструкције.

Опис предмета јавне набавке – услуге – ознака из општег речника набавке:
71222000 – архитектонске услуге за површине на отвореном.

Понуде се могу достављати лично или путем поште на адресу Јавног предузећа „Дирекција за изградњу и уређење Панчева“ Панчево, Змај Јове Јовановића број 6 и морају се налазити у затвореној коверти-омоту са назнаком:
„ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА – ИЗРАДА ГЕОМЕХАНИЧКОГ ЕЛАБОРАТА ПРИСТУПНОГ ПУТА КА НОВОЈ ДЕПОНИЈИ ПАНЧЕВО СА ДИМЕНЗИОНИСАЊЕМ КОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ – НЕ ОТВАРАТИ“
Крајњи рок за достављање понуда је 30. дан од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, дана 09.03.2016. године у 11,00 часова.
Јавно отварање понуда ће се обавити на дан истека рока, дана 09.03.2016. године у 11,30 часова у Јавном предузећу „Дирекција за изградњу и уређење Панчева“ Панчево, ул. Змај Јове Јовановића број 6, уз присуство овлашћених представника понуђача.