JН-А71/2014-ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК-додатни радови-реконструкција и доградња улице Лава Толстоја и Милке Марковић у Панчеву.

РОК ИСТИЧЕ 23.07.2014. године
…на основу члана 36. став1. тачка 5. подтачка 2. Закона о јавним набавкама